Browsing: ttc landd


Báo cáo tại Đại hội, ban lãnh đạo TTC Land cho biết 2021 cũng là năm đầu tiên trong chiến lược phát triển 5 năm tới. Chi tiết, doanh thu thuần Công ty dự tăng 4 lần, từ mức 918 tỷ (năm 2020) lên 3.620 tỷ đồng vào năm 2025. Tương ứng, lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch tăng hơn 5 lần lên 1.054 tỷ đồng.